Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/07/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 23/05/2018 - 31/07/2018
Giờ học: 09:00-11:00 T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

An toàn an ninh thông tin

An toàn an ninh thông tin
Ngày khai giảng: 31/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 26/04/2018 - 31/05/2018
Giờ học: 19:30-21:20,T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Quản trị mạng doanh nghiệp

Quản trị mạng doanh nghiệp
Ngày khai giảng: 29/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 26/04/2018 - 29/05/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 28/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/03/2018 - 28/05/2018
Giờ học: 19:30-21:30 T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 28/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/04/2018 - 28/05/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký