Phát triển ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS

Phát triến ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS
Ngày khai giảng: 14/08/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 01/06/2018 - 14/08/2018
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Quản trị mạng doanh nghiệp

Quản trị mạng Doanh nghiệp
Ngày khai giảng: 09/08/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 13/06/2018 - 09/08/2018
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web cơ bản

Lập trình Web cơ bản
Ngày khai giảng: 04/08/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/07/2018 - 04/08/2018
Giờ học: T7: 07:30-11:30, CN: 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/07/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 25/06/2018 - 31/07/2018
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/07/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 25/06/2018 - 31/07/2018
Giờ học: 09:00-11:00 T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/07/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 23/05/2018 - 31/07/2018
Giờ học: 09:00-11:00 T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/07/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 25/06/2018 - 31/07/2018
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 31/07/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 28/06/2018 - 31/07/2018
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)
Ngày khai giảng: 30/07/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 25/06/2018 - 30/07/2018
Giờ học: 19:30-21:20,T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Android

Phát triển ứng dụng Android
Ngày khai giảng: 30/07/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 13/06/2018 - 30/07/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký