• Thông báo tuyển dụng số: 18/2017/TB-CNPM-VP
  • Cập nhật vào ngày: (26/07/2017)
  • Số lần xem: 582
  • Tác giả: Admin ,Theo nguồn: Cusc

Trung tâm Công nghệ Phần mềm trường Đại học Cần Thơ cần tuyển:

Phiếu thông tin ứng viên được tải từ đây