• Thông báo tuyển dụng số: 26/2017/TB-CNPM-VP
  • Cập nhật vào ngày: (17/08/2017)
  • Số lần xem: 503
  • Tác giả: Admin ,Theo nguồn: CUSC

Trung tâm Công nghệ Phần mềm trường Đại học Cần Thơ cần tuyển:

Phiếu thông tin ứng viên được tải từ đây