DANH SÁCH SINH VIÊN THI MÔN ANDRD: Developing Applications for Wireless Devices
Ngày thi:  16/09/2017 
Giờ thi:  Từ 08:00 đến 10:30
Phòng thi:  LAB02(TH)
LỚPSTTMÃ SỐHỌ TÊNLẦN THIGHI CHÚ
CP1696F01 1 A13087Trần Thanh Lạt2 
CP1696F01 2 A13101Phan Chiến Thắng2 
CP1696F01 3 A14016Nguyễn Thành Nhân2 
CP1696F01 4 A14017Trần Phước Vỉnh2 
CP1696F01 5 A14026Hồ Liên Tấn Phát2