DANH SÁCH SINH VIÊN THI MÔN XML: XML by Example
Ngày thi:  18/09/2017 
Giờ thi:  Từ 15:00 đến 16:00
Phòng thi:  LAB03(LT)
LỚPSTTMÃ SỐHỌ TÊNLẦN THIGHI CHÚ
CP1696F01 1 A14026Hồ Liên Tấn Phát2 
CP1696F02 2 A16028Trần Đức Anh2 
CP1696G03 3 A16068Trần Hoài Tâm2 
CP1696G03 4 A16069Trần Anh Vũ2 
CP1696G03 5 A16070Nguyễn Quốc Vương2 
CP1696G03 6 A16071Phạm Thị Thanh Thùy2 
CP1696G03 7 A16072Trình Thị Thu Ngân2