DANH SÁCH SINH VIÊN THI MÔN XML: XML by Example
Ngày thi:  18/09/2017 
Giờ thi:  Từ 15:00 đến 16:00
Phòng thi:  LAB04(LT)
LỚPSTTMÃ SỐHỌ TÊNLẦN THIGHI CHÚ
CP1696G03 1 A16049Trần Chí Bảo2 
CP1696G03 2 A16050Nguyễn Hồng Huệ2 
CP1696G03 3 A16051Trần Quốc Đại2 
CP1696G03 4 A16053Hồ Quang Tâm2 
CP1696G03 5 A16058Cao Chấn Hùng2 
CP1696G03 6 A16060Đoàn Nhật Minh2 
CP1696G03 7 A16062Nguyễn Ngọc Khang2 
CP1696G03 8 A16063Phạm Minh Dư2 
CP1696G03 9 A16064Lê Văn Khải2 
CP1696G03 10 A16066Nguyễn Thanh Khoa2 
CP1696G03 11 A16067Nguyễn Ngọc Yên2