DANH SÁCH SINH VIÊN THI MÔN FWD: Fundamentals of Web Designing
Ngày thi:  18/09/2017 
Giờ thi:  Từ 15:00 đến 16:00
Phòng thi:  LAB03(LT)
LỚPSTTMÃ SỐHỌ TÊNLẦN THIGHI CHÚ
CP16Y0J03 1 B16054Bùi Nguyệt Thi2 
CP16Y0J03 2 B16055Nguyễn Phúc Lợi2 
CP16Y0J03 3 B16057Dư Thị Mai Đình2 
CP16Y0J03 4 B16058Nguyễn Nhựt Thiên2