Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 28/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/03/2018 - 28/05/2018
Giờ học: 19:30-21:30 T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng iOS cơ bản với ngôn ngữ Swift

Phát triển ứng dụng iOS cơ bản với ngôn ngữ Swift
Ngày khai giảng: 26/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/01/2018 - 26/05/2018
Giờ học: T7: 13:30-17:30; CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Quản trị mạng doanh nghiệp

Quản trị mạng doanh nghiệp
Ngày khai giảng: 26/04/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 12/03/2018 - 26/04/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web cơ bản

Lập trình Web cơ bản
Ngày khai giảng: 21/04/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/03/2018 - 21/04/2018
Giờ học: T7: 13:30-17:30; CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Android

Phát triển ứng dụng Android
Ngày khai giảng: 20/04/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/03/2018 - 20/04/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS

Phát triển ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS
Ngày khai giảng: 14/04/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/01/2018 - 14/04/2018
Giờ học: T7: 13:30-17:30; CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

An toàn an ninh thông tin

An toàn an ninh thông tin
Ngày khai giảng: 13/04/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 12/03/2018 - 13/04/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 13/04/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 14/03/2018 - 13/04/2018
Giờ học: 19:30-21:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 05/04/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 07/02/2018 - 05/04/2018
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng iOS nâng cao với ngôn ngữ Swift

Phát triển ứng dụng iOS nâng cao với ngôn ngữ Swift
Ngày khai giảng: 28/03/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 23/01/2018 - 28/03/2018
Giờ học: 19:30-21:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình khai thác ứng dụng mạng và dịch vụ trên nền Android

Lập trình khai thác ứng dụng mạng và dịch vụ trên nền Android
Ngày khai giảng: 20/03/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 21/02/2018 - 20/03/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký