Thông báo tuyển dụng số 05/2018/TB-CNPM-VP

Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự ngày 23/02/2018

Thông báo tuyển dụng số 02/2018/TB-CNPM-VP

Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự ngày 22/02/2018

Trung tâm Công nghệ Phần mềm trường Đại học Cần Thơ cần tuyển: