Thông báo tuyển dụng số 07/2018/TB-CNPM-VP

Thông báo tuyển dụng số 05/2018/TB-CNPM-VP

Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự ngày 23/02/2018

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP

Thông báo tuyển dụng số 02/2018/TB-CNPM-VP