Thông báo tuyển dụng số: 17/2017/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số: 12/2017/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số: 09/2017/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số: 04/2017/TB-CNPM-VP:
 Thông báo tuyển dụng số: 36/2016/TB-CNPM-VP