Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự ngày 07/08/2017
 Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự ngày 25/5/2017
 Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự ngày 23/2/2017
 Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự ngày 07/12/2016
 Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự ngày 22/09/2016