Thông báo tuyển dụng số: 26/2017/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số: 21/2017/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số: 18/2017/TB-CNPM-VP
 CUSC tuyển nhân viên PR
 Tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm