CLB Mỹ thuật - chuyên đề: “Kỹ thuật xử lý ảnh hậu kỳ” (14h00, 26/08/2012)
 CLB Học thuật: Chuyên đề HTML5 & CSS3