Cao Hồng Nga
Học vị: Thạc sĩ.
Năm bắt đầu dạy: 2000
Năm bắt đầu dạy tại CUSC: 2001
Chứng chỉ sư phạm: Giáo dục học, Nghiệp vụ sư phạm
Chứng chỉ Aptech: Logic building C, Access, SQL server, C#, HDJ, XML, ASP.NET, Windows phone
Chứng chỉ khác: Microsoft: 73-433
Đã tham gia các khóa đào tạo: Kỹ sư cơ bản Nhật Bản, Quản lý khoa, bộ môn.
Mục tiêu đào tạo:
Nguyễn Hùng Dũng
Học vị: Thạc sĩ. Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Năm bắt đầu dạy: 2003
Năm bắt đầu dạy tại CUSC: 2003
Chứng chỉ sư phạm: Nghiệp vụ sư phạm, Kỹ năng giảng dạy chuẩn quốc tế.
Chứng chỉ Aptech: SQL server, PL/SQL, C#, HTML&JavaScript, XML, HTML5/CSS3, Java Script, Dream weaver, Interface & Interation Design, Concept of Design, Logic building C, Access, Windows Store Apps, Big Data.
Chứng chỉ khác: Software Automation Testing
Đã tham gia các khóa đào tạo: - Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp - Chương trình huấn luyện giảng viên ITSS/ITEE cho các quốc gia châu Á tại Nhật Bản. - Chương trình huấn luyện giảng viên FE của Nhật Bản.
Mục tiêu đào tạo:
Lê Thị Minh Loan
Học vị: Thạc sĩ. Chức vụ: Phó Bộ môn
Năm bắt đầu dạy: 2004
Năm bắt đầu dạy tại CUSC: 2004
Chứng chỉ sư phạm: Nghiệp vụ sư phạm
Chứng chỉ Aptech: Advance Java, Java Server Page, JSF & Struts, Integrating XML with Java, Enterprice Java Bean, XML, Logic Building with C, XML Web Services with Java, SQL Server.
Chứng chỉ khác:
Đã tham gia các khóa đào tạo: Kỹ năng giảng dạy theo chuẩn quốc tế, Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
Mục tiêu đào tạo:
Nguyễn Hoàng Việt
Học vị: Thạc sĩ. Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Công nghệ Phần mềm
Năm bắt đầu dạy: 1983
Năm bắt đầu dạy tại CUSC: 2001
Chứng chỉ sư phạm: Nghiệp vụ sư phạm
Chứng chỉ Aptech: Công nghệ mạng
Chứng chỉ khác:
Đã tham gia các khóa đào tạo:
Mục tiêu đào tạo:
Lê Hoàng Thảo
Học vị: Thạc sĩ. Chức vụ: Phó giám đốc, Trưởng bộ phận Phần mềm.
Năm bắt đầu dạy: 2000
Năm bắt đầu dạy tại CUSC: 2001
Chứng chỉ sư phạm: Nghiệp vụ sư phạm, Kỹ năng giảng dạy chuẩn quốc tế.
Chứng chỉ Aptech: ông nghệ Java, Công nghệ .Net.
Chứng chỉ khác: Aptech certified trainer: HTML, C++, C#. Net, Software project management; CMM software engineering & management train the trainer, IT Project Planning and Management, Chief Executive Officer…
Đã tham gia các khóa đào tạo: Quản lý khoa, bộ môn.
Mục tiêu đào tạo:
1234