Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thi
OV-DelWPg: Developing Interactive Web Pages
29/06/2018CP17Y0M01LAB03(LT)2
SERVJSP: Web Component Development
29/06/2018CP1796K02LAB03(LT)2
OV-Diil: Digital Illustrations
29/06/2018CP17Y0M06LAB03(LT)2
CP827: Lập trình Web với PHP và MySQL
29/06/2018CP18SCJ07LAB03(LT)2
INTXML: Processing Applications using Markup Language
29/06/2018CP1796K02LAB03(LT)1
WEBENT: Introduction to Web and Enterprise Applications
29/06/2018CP1796K02LAB03(LT)3
Windows Forms Programming
27/06/2018CP1896F02LAB03(LT)1
Ov-ImMa: Image Magic
27/06/2018CP17Y0M06LAB01(LT)1
Mo3D: Modeling with 3D
25/06/2018CP17Y0J07LAB03(LT)2
CF & MS Office
25/06/2018CP1796M04LAB03(LT)2
Trang: 1