Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự ngày 13/06/2018

Thông báo tuyển dụng số 08/2018/TB-CNPM-VP

Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự ngày 22/05/2018

Thông báo tuyển dụng số 07/2018/TB-CNPM-VP

Thông báo tuyển dụng số 05/2018/TB-CNPM-VP