Quản trị mạng doanh nghiệp

Quản trị mạng Doanh nghiệp
Ngày khai giảng: 25/10/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 17/08/2018 - 25/10/2018
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Android

Phát triển ứng dụng Android
Ngày khai giảng: 28/09/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 06/08/2018 - 28/09/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

An toàn an ninh thông tin

An toàn an ninh thông tin
Ngày khai giảng: 26/09/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 04/08/2018 - 26/09/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 08/09/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 10/08/2018 - 08/09/2018
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web cơ bản

Lập trình Web cơ bản
Ngày khai giảng: 08/09/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/08/2018 - 08/09/2018
Giờ học: T7: 07:30-11:30, CN: 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/08/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/07/2018 - 31/08/2018
Giờ học: 13:00-15:00, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/08/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 28/07/2018 - 31/08/2018
Giờ học: 13:00-15:00, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/08/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/07/2018 - 31/08/2018
Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 31/08/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 02/07/2018 - 31/08/2018
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web với PHP & MySQL

Lập trình Web với PHP & MySQL
Ngày khai giảng: 18/08/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/07/2018 - 18/08/2018
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký