Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

An toàn an ninh thông tin

An toàn an ninh thông tin
Ngày khai giảng: 29/05/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 27/03/2019 - 29/05/2019
Giờ học: 17:30-19:30,T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 30/05/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/02/2019 - 30/05/2019
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Android

Phát triển ứng dụng Android
Ngày khai giảng: 31/05/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 02/05/2019 - 31/05/2019
Giờ học: 19:30-21:30 T2-4-6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình IoT với Arduino

Lập trình IoT với Arduino
Ngày khai giảng: 01/06/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/04/2019 - 01/06/2019
Giờ học: T7: 07:30-11:30, CN: 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web với PHP & MySQL

Lập trình Web với PHP & MySQL
Ngày khai giảng: 04/06/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 25/04/2019 - 04/06/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Đa phương tiện và dịch vụ Android

Phát triển ứng dụng Đa phương tiện và dịch vụ Android
Ngày khai giảng: 10/06/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 25/04/2019 - 10/06/2019
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS

Phát triển ứng dụng Web với Laravel & AngularJS
Ngày khai giảng: 15/06/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/05/2019 - 15/06/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Nhiếp ảnh số

Nhiếp ảnh số
Ngày khai giảng: 17/06/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 25/04/2019 - 17/06/2019
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 10/07/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/05/2019 - 10/07/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)
Ngày khai giảng: 10/08/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 28/02/2019 - 10/08/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Quản trị mạng doanh nghiệp

Quản trị mạng Doanh nghiệp
Ngày khai giảng: 10/08/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 25/04/2019 - 10/08/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế (Năm 2)

Lập trình viên Quốc tế (Năm 2)
Ngày khai giảng: 30/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/04/2019 - 30/09/2019
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký