Lập trình C# căn bản | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

 

1. Giới thiệu:

Khóa học Lập trình C# căn bản đào tạo những kỹ thuật cơ bản và nâng cao trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C#. Qua môn học, học viên có thể nắm được các kỹ năng lập trình cơ bản và có thể xây dựng các chương trình ứng dụng với ngôn ngữ C#.

2. Mục tiêu khóa học: 

Khóa học trang bị cho học viên tổng quan về kiến thức và kỹ năng lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình C#.

Hoàn thành khóa học, học viên đạt được những kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo bộ công cụ hỗ trợ lập trình Visual Studio.
 • Phát triển tư duy Lập trình.
 • Lập trình hướng đối tượng.
 • Lập trình cơ bản và hướng đối tượng với ngôn ngữ C#.
 • Xây dựng chương trình ứng dụng bằng ngôn ngữ C#.

3. Chứng nhận: Hoàn thành khóa học “Lập trình C# căn bản” do Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ cấp.

4. Điểm nổi bật:

 • Môn học mang đến cho người học kiến thức nền tảng về lập trình, từ đó giúp học viên có thể dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác.
 • Môn học rèn luyện học viên kỹ năng lập trình và vận dụng C# để xây dựng một số ứng dụng tiện ích.
 • Môn học cung cấp các kỹ năng nâng cao để học viên có thể tiếp cận tốt các kỹ thuật lập trình của Microsoft .Net như ASP.Net MVC hay Windows Form.
 • Giảng viên có nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án phần mềm.
 • Số lượng sinh viên của lớp học được bố trí không nhiều hơn 24 học viên để đảm bảo phương pháp học tập tích cực.

​5. Thời gian đào tạo: 40 giờ

6. Đối tượng: Tất cả các đối tượng có kiến thức căn bản về tin học, có đam mê lập trình.

7. Nội dung chương trình

Bài 1. Làm quen với C#

 • Làm quen Visual Studio 2015
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Nhập, xuất
 • Câu lệnh
 • Toán tử

Bài 2. Cấu trúc lập trình C# 

 • Câu lệnh điều kiện
 • Vòng lặp
 • Mảng

Bài 3. Lớp và phương thức

 • Giới thiệu lập trình hướng đối tượng
 • Lớp
 • Phương thức
 • Nạp chồng phương thức
 • Hàm xây dựng, hàm hủy

Bài 4. Kế thừa và đa hình

 • Kế thừa
 • Ghi đè phương thức (Override)
 • Đa hình
 • Lớp “niêm phong” (sealed class)

Bài 5. Các thành phần của lớp

 • Thuộc tính (Property)
 • Ủy quyền (Delegate)
 • Sự kiện (Event)

Bài 6. Lớp trừu tượng và giao diện

 • Lớp trừu tượng (abstract class)
 • Giao diện (Interface)
 • Không gian tên (Namespace)
 • Partial

Bài 7. Một số tính năng nâng cao của C#

 • Đọc và ghi tập tin
 • Gọi phương thức bất đồng bộ
 • Xử lý ngoại lệ với try ... catch
 • Dò tìm và sửa lỗi

Tải về