Lập trình Java căn bản | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

  

1. Giới thiệu:

Khóa học Lập trình Java căn bản cung cấp kiến thức nền tảng về ngôn ngữ Java, kỹ năng lập trình hướng đối tượng, công cụ hỗ trợ lập trình ứng dụng Java.

Sau khóa học, học viên sẽ nắm vững kiến thức căn bản của ngôn ngữ Java làm nền tảng giúp học viên có thể tự nghiên cứu hoặc tham gia chuyên sâu các lĩnh vực như Web và Mobile bằng ngôn ngữ Java.

2. Mục tiêu khóa học:

Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng về ngôn ngữ Java, kỹ năng lập trình hướng đối tượng, công cụ hỗ trợ lập trình ứng dụng Java.

Hoàn thành khóa học, học viên đạt được những kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo bộ công cụ hỗ trợ lập trình Netbean.
 • Phát triển tư duy Lập trình.
 • Đọc hiểu mã nguồn Java.
 • Xây dựng chương trình ứng dụng bằng ngôn ngữ Java.
 • Nền tảng vững chắc để có thể nghiên cứu sâu hơn về công nghệ Java

3. Chứng nhận: Hoàn thành khóa học “Lập trình Java căn bản” do Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ cấp.

4. Điểm nổi bật:

 • Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng về ngôn ngữ Java, kỹ năng lập trình hướng đối tượng, công cụ hỗ trợ lập trình ứng dụng Java.
 • Sau khóa học, học viên sẽ nắm vững kiến thức căn bản của ngôn ngữ Java giúp học viên có thể tự nghiên cứu hoặc tham gia chuyên sâu các mảng như Web và Mobile bằng ngôn ngữ Java.
 • Tích lũy được kinh nghiệm lập trình và có thể vận dụng kiến thức đã học để phát triển ứng dụng Web và Mobile.
 • Giảng viên có nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án phần mềm.
 • Số lượng sinh viên của lớp học được bố trí không nhiều hơn 24 học viên để đảm bảo phương pháp học tập tích cực.

5. Thời gian đào tạo: 40 giờ

6. Đối tượng: yêu thích lập trình và có kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính.

7. Nội dung chương trình

Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java

Ngôn ngữ lập trình Java

 • Tổng quan về ngôn ngữ Java
 • Lập trình ứng dụng trong Java

Chương 2: Các thành phần cấu trúc cơ bản trong ngôn ngữ Java

Các thành phần trong ngôn ngữ Java

 • Biến (khai báo biến, kiểu dữ liệu) và các toán tử
 • Ghi chú trong Java (comment)
 • Các câu lệnh điều khiển và vòng lặp
 • Mảng

Chương 3: Lập trình hướng đối tượng trong Java

 • Lớp và đối tượng
 • Sự thừa kế và thiết kế OOP
 • Gói (packages) và phạm vi truy cập (modifiers)
 • Giao diện (interfaces), lớp trừu tượng (abstract class)
 • Lớp lồng nhau (nested classes)

Chương 4: Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ

Ngoại lệ trong Java

 • Lớp ngoại lệ (Exception Class)
 • Quản lý ngoại lệ trong Java

Chương 5: Kỹ thuật xử lý các đối tượng tập hợp

 • Arrays and Strings
 • Collections API

Tải về