Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Quy định, quyết định
 
Quy định - Quyết định -> Quy định chung


QUY ĐỊNH HỌC LẠI MÔN HỌC CỦA HK4 CỦA CHƯƠNG TRÌNH APTECH (OV-6629)
Chi tiết Tải về
QUY ĐỊNH HỌC LẠI MÔN HỌC CỦA HK4 CỦA CHƯƠNG TRÌNH APTECH (OV-6629)
Đã thêm vào: 07/05/2018

QUY ĐỊNH HỌC LẠI MÔN HỌC CỦA HK2-ARENA (0V-6824)
Chi tiết Tải về
QUY ĐỊNH HỌC LẠI MÔN HỌC CỦA HK2-ARENA (0V-6824)
Đã thêm vào: 18/04/2018

QUY ĐỊNH HỌC LẠI MÔN HỌC CỦA HK2 & HK3 CỦA CHƯƠNG TRÌNH APTECH (OV-6629)
Chi tiết Tải về
QUY ĐỊNH HỌC LẠI MÔN HỌC CỦA HK2 & HK3 CỦA CHƯƠNG TRÌNH APTECH (OV-6629)
Đã thêm vào: 13/04/2018

QUY ĐỊNH HỌC LẠI MÔN HỌC CỦA HK1-ARENA (0V-6824)
Chi tiết Tải về
QUY ĐỊNH HỌC LẠI MÔN HỌC CỦA HK1-ARENA (0V-6824)
Đã thêm vào: 05/09/2017

QUY ĐỊNH HỌC LẠI MÔN HỌC CỦA HK1-APTECH (0V-6648)
Chi tiết Tải về
QUY ĐỊNH HỌC LẠI MÔN HỌC CỦA HK1-APTECH (0V-6648)
Đã thêm vào: 05/09/2017

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ MÔN HỌC TẠI TTCNPM
Chi tiết Tải về
Quy định quản lý môn học tại TTCNPM
Đã thêm vào: 23/05/2017

Quy định cách thực hiện đánh giá sinh viên trong quá trình học
Chi tiết Tải về
Đã thêm vào: 15/11/2012

quy che dam bao chat luong dao tao
Chi tiết Tải về
Đã thêm vào: 17/07/2012

quy che thi tuyen dau vao
Chi tiết Tải về
Đã thêm vào: 17/07/2012

quy che thi
Chi tiết Tải về
Đã thêm vào: 17/07/2012
Danh sách danh mục