Semester 1: WEB DESIGN AND DATABASE PROGRAMING
 

Semester 1: WEB DESIGN AND DATABASE PROGRAMING

THIẾT KẾ WEB CHUYÊN NGHIỆP VÀ LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

No.
MODULE
TECHNOLOGY
1
 Logic Building and Elementary Programming
 Tư duy lập trình & cơ bản về lập trình
2
 Building Next Generation Websites
 Thiết kế & xuất bản website
3
 Designing and Publishing Websites
 Thiết kế & xuất bản website
4
 BootStrap and Jquery
5
 AngularJS
 Thiết kế web tương tác
6
 eProject (Website Development)
 Đồ án cuối kỳ (Xây dựng website)
7
 Database Management (SQL Server)
 Phân tích thiết kế & lập trình cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server 2016
8
 Social Engineering and User Awareness
 Kỹ thuật phân tích nhận thức người dùng

Hoàn thành học kỳ 1: học viên hoàn toàn có đủ khả năng xây dựng và phát triển website quảng bá doanh nghiệp, website thương mại điện tử; tự phân tích, chuẩn hóa và quản trị cơ sở dữ liệu trên nền SQL Server; nắm bắt các kỹ thuật đánh lừa và mục tiêu của kỹ thuật này.