Semester 2: OBJECT-ORIENTED PROGRAMING WITH JAVA SE, C#, PHP – BIG DATA
 

Semester 2: OBJECT-ORIENTED PROGRAMING WITH JAVA SE, C#, PHP – BIG DATA

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA SE, C#, PHP – DỮ LIỆU LỚN

No.
MODULE
TECHNOLOGY
1
 Markup Language & JSON
 Ngôn ngữ XML & JSON
 
2
 Application Development Fundamentals-I
 J2SE 8.0-Phát triển ứng dụng Java phần I
3
 Application Development Fundamentals-II
 J2SE 8.0-Phát triển ứng dụng Java phần II
4
 Project (Java)
 Đồ án cuối kỳ (Java)
5
 Application Programming
 Lập trình ứng dụng với C# 
6
 Web Application Development using PHP
 Phát triển ứng dụng Web sử dụng PHP
7
 Introduction to Big Data
 Giới thiệu Big Data 

Hoàn thành học kỳ 2: học viên thành thạo các kỹ năng trong phát triển ứng dụng trên nền Java; khai thác sức mạnh của Big Data cho lợi thế cạnh tranh.