Semester 3: .NET TECHNOLOY – CLOUD COMPUTING – ETHICAL HACKING
 

Semester 3: .NET TECHNOLOY – CLOUD COMPUTING – ETHICAL HACKING

CÔNG NGHỆ .NET – ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY – BẢO MẬT HỆ THỐNG MẠNG

No.
MODULE
TECHNOLOGY
1
 Windows Forms Programming
 Lập trình ứng dụng Windows forms
2
 Web Application Development
 Phát triển ứng dụng Web (ASP.NET MVC)
3
 Enterprise Application Programming
 Lập trình và triển khai ứng dụng doanh nghiệp
4
 eProject -.NET
 Đồ án cuối kỳ (.NET)
5
 Mobile & Cloud Computing
 Di động & điện toán đám mây
6
 Introduction to Ethical hacking
 Giới thiệu về kỹ thuật Hacking và cách phòng chống
7
 Introduction to Cloud Computing
 Giới thiệu về điện toán đám mây
8
 Working with Cloud Computing 
 Làm việc với điện toán đám mây
 
Hoàn thành học kỳ 3: học viên thành thạo trong việc triển khai ứng dụng doanh nghiệp trên nền .Net; phát triển ứng dụng trên nền điện toán đám mây; hiểu rõ công cụ Hacking và cách thâm nhập để phòng ngừa tấn công hệ thống.