Semester 4: JAVA EE TECHNOLOGY – MOBILE APPLICATION – INTERNET OF THINGS
 

Semester 4: JAVA EE TECHNOLOGY – MOBILE APPLICATION – INTERNET OF THINGS

CÔNG NGHỆ JAVA EE – LẬP TRÌNH DI ĐỘNG ANDROID – INTERNET VẠN VẬT (IoT)

 

No.
MODULE
TECHNOLOGY
1
Securing Web Applications
Bảo mật ứng dụng web
 
 
2
Introduction to Web and Enterprise Applications
Giới thiệu về Web & Ứng dụng Doanh nghiệp
3
Web Component Development
Phát triển ứng dụng web với JSP
4
Project-Java EE
Đồ án cuối kỳ JavaEE-(J2EE)
5
Architecting Applications for the Web
Phát triển ứng dụng web chuẩn MVC với JSF và Struts
6
Enterprise Application Development
Thiết kế ứng dụng cho markup Language
7
Creating Services for the Web
Phát triển dịch vụ Web (WebServices)
8
Developing Applications for Wireless Devices
Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động - Android 6.0
9
Fundamentals of IoT
Căn bản về Internet of Things (IoT)
10
Introduction to Cyber Forensics
Giới thiệu về An ninh mạng (Cyber Forensics)
 
Hoàn thành học kỳ 4: học viên hoàn toàn có khả năng thiết kế các ứng dụng quản lý và điều hành doanh nghiệp dựa trên công nghệ Java EE; được đào tạo kiến thức về an ninh mạng và bảo mật ứng dụng Web; Phát triển ứng dụng di động trên nền Android.