Thông báo tuyển dụng số 14/2019/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số 03/2019/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số 19/2018/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số 14/2018/TB-CNPM-VP
 Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự ngày 13/06/2018