Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự theo thông báo tuyển dụng số 06/2021/TB-CNPM-VP
 Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự theo thông báo tuyển dụng số 18/2020/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số 18/2020/TB-CNPM-VP
 Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự theo thông báo tuyển dụng số 07/2020/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số 03/2020/TB-CNPM-VP