Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự ngày 22/03/2018
 Thông báo tuyển dụng số: 18/2017/TB-CNPM-VP
 CUSC tuyển nhân viên PR
 Tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm
 CUSC tuyển nhân viên PR