Thông báo tuyển dụng số 55/2017/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số 54/2017/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số 53/2017/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số: 26/2017/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số: 21/2017/TB-CNPM-VP