Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự ngày 22/03/2018
 Thông báo tuyển dụng số 02/2018/TB-CNPM-VP
 Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự ngày 22/02/2018
 Thông báo tuyển dụng số 55/2017/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số 54/2017/TB-CNPM-VP