Danh sách trúng tuyển - Đợt tuyển nhân sự ngày 22/05/2018
 Thông báo tuyển dụng số 07/2018/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số 05/2018/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số: 21/2017/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số: 26/2017/TB-CNPM-VP