Thông báo tuyển dụng số 18/2019/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số 14/2019/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số 03/2019/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số 19/2018/TB-CNPM-VP
 Thông báo tuyển dụng số 14/2018/TB-CNPM-VP