Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thi
Building Next Generation Websites
17/01/2019CP1896G05Lab03(TH)2
Building Next Generation Websites
17/01/2019CP1896H03Lab04 (TH)2
C: Logic Building and Elementary Programming
17/01/2019CP1896M04Lab04 (LT)2
Building Next Generation Websites
17/01/2019CP1896M04Lab04 (LT)1
Building Next Generation Websites
17/01/2019CP1896M04Lab04 (TH)1
Building Next Generation Websites
17/01/2019CP1896J06Lab01(TH)2
Trang: 1