Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Thiết kế Web và lập trình Front-end

Thiết kế Web và lập trình Front-end
Ngày khai giảng: 06/11/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 19/10/2020 - 06/11/2020
Giờ học: 17:30-19:30 T2-4-6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS

Phát triển ứng dụng Web với Laravel & AngularJS
Ngày khai giảng: 12/11/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 19/10/2020 - 12/11/2020
Giờ học: 17:30-19:30 T3, 5, 7
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Back-end với PHP & MySQL

Lập trình Back-end với PHP & MySQL
Ngày khai giảng: 23/11/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 19/10/2020 - 23/11/2020
Giờ học: 17:30-19:30,T2-4-6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 25/11/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 26/10/2020 - 25/11/2020
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 25/11/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 26/10/2020 - 25/11/2020
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 16/12/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 27/10/2020 - 16/12/2020
Giờ học: 17:30-19:30,T2-4-6
Thông tin khác:
Đăng ký

Chuyên viên về phân tích dữ liệu (Proficiency in Data Analysis)

Chuyên viên về phân tích dữ liệu (Proficiency in Data Analysis)
Ngày khai giảng: 22/12/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 27/10/2020 - 22/12/2020
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Chuyên gia trí tuệ nhân tạo và máy học (Artificial Intelligence and Machine Learning)

Chuyên gia trí tuệ nhân tạo và máy học (Artificial Intelligence and Machine Learning)
Ngày khai giảng: 22/12/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 27/10/2020 - 22/12/2020
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký